O projekcie

W dniu 10 marca 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Gminą Jedlina-Zdrój dotycząca przyznania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” na opracowanie  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

Rewitalizacja od łac. re- vita to dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie. Należy ją rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Jedlina-Zdrój od wielu lat prowadzi procesy rewitalizacji na obszarze miasta, dzięki czemu udało się wiele zrealizować zarówno w tkance przestrzennej miasta, jak i poprzez działania w sferze społecznej. W trosce o dalszy rozwój miasta podjęto decyzję o opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. W ramach pracy nad Programem Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, po analizie czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, a także wskazane zostaną działania zmierzające do odnowienia, przywrócenia lub nadania nowych funkcji tego obszaru.

Przygotowany dokument będzie traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne.